Oktoberfest

Zeit: 2017-11-17 00:00
Adresse: Goethe-Sprachlernzentrum an der Fremdsprachenuniversität Xi'an, Chang'an South Road 437, Xi'an International Studies University, Library 2F